දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
දෙනියාය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 18
Type 2 33
Type 3 23
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 74
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 78
 
Name With Initials
Position
Mobile No
H.Y.D.PRIYADHARSHANI
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8681657
hydpriyadarshani@gmail.com
S.K.VIDANAPATHIRANA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718605189
skvidanapathirana@gmail.com
M.K.I.U.SAMARAPALA
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
0716299576
indikaupulie@yahoo.com
P.G.D.L.PALLIYAGURUGE
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
716189192
dlochani@yahoo.com
R.L.R.N.Rathnayaka
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718330704
rishanthirathnayaka@gmail.com
W.V.P.INDIRA PRIYADARSHANI
(SLEAS III - COMMERCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
702713072
-
T.M.VIDANAPATHIRANA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
715348287
thanu.2009@yahoo.com
N.K.HETTIGODA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718296385
nkhettigoda@gmail.com
G.L.K.WANNIGE
(SLEAS III - PLANNING)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718605183
glkwannige@gmail.com
T.H.NALIKA DAMAYANTHI DE SILVA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718456008
nalikadamayanthi23@gmail.com
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2941
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2912
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3054
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3022
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2974
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2847
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2637
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2610
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2509
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2402
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2187
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1196
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 973
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 14903
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 78 ලේඛණය