මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
හක්මන

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 9
1 C 14
Type 2 37
Type 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 90
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 93
 
Name With Initials
Position
Mobile No
M.M. DILLIMUNI
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8097274
B.L. MITHRAPALA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4081953
H.K.L.B. VIRAJITH
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4438536
A.H. KUMARASIRI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4873743
S. SAMARAWICKRAMA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4456341
W.J.M. WIMALARATHNA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8017384
P.C.P. MUTUKUMARANA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8145099
P.H.K. HEMANTHA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-5844448
K.C.DE A. JAYASEKARA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-2022907
W.A.S. DESAPRIYA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8455806
H.G.M. JAYAMALI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-3287492
L.N. PRASANGANI
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
070-2600431
G.M.H. MALANI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4736945
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2672
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2736
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2914
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2939
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2822
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2482
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2295
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2197
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2252
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2242
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2133
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1316
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1091
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 14083
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 93 ලේඛණය