ආයතනයේ නම මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය හක්මන
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම එම්. මධුමාලි දිල්ලිමුනි මිය
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 9
1 C 14
Type 2 37
Type 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 90
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 93
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2672
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2736
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2914
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2939
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2822
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2482
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2295
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2197
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2252
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2242
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2133
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1316
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1091

මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්