ආයතනයේ නම අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය අකුරැස්ස
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම යූ.එම්.නලීන් ජයමිණි මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 8
1 C 21
Type 2 21
Type 3 32
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 80
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 82
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2371
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2567
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2670
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2768
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2799
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2533
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2408
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2367
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2174
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2127
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1992
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1066
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1001

අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්