අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
අකුරැස්ස

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 8
1 C 21
Type 2 21
Type 3 32
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 80
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 82
 
Name With Initials
Position
Mobile No
U.N.N.J.JAYAMINI
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4395953
REV: THALAHAMA INDARATHANA THERO
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8034345
J.J.SIYASINHA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8463501
L.K.I.CHITHRANI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4438366
J.W.MAURANI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8671544
K.M.PRABHANI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8563941
K.T.JAYASEKARA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-5467201
J.P.S.RASANGIKA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8372143
A.P.D.O.DE.VASGUNAWARDHANA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-1562624
U.G.RAVINDRA PADMASIRI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-1800924
K.K.MADARASINGHE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8145128
A.S.KANKANAMGE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8223585
B.W.SAMARASEKARA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8672347
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2371
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2567
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2670
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2768
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2799
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2533
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2408
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2367
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2174
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2127
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1992
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1066
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1001
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 13175
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 82 ලේඛණය