ආයතනයේ නම මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය මාතර
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම ආර්.කේ.පී.එච්.ආරියරත්න මිය
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 25
1AB 23
Type 2 31
Type 3 32
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 13
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 98
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 111
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5015
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5162
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5486
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5412
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5198
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5788
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5602
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5636
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5510
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5236
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5041
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4213
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3768

මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්