උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
උඩුගම

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 7
1 C 12
Type 2 22
Type 3 38
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 76
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 79
 
Name With Initials
Position
Mobile No
A.P.A.PIYASOMA
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
714423714
B.G.A.PADMASHEELA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718581604
L.D.KARUNANAYAKA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718615956
U.N.SAMARAHEWA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718485042
M.M.WAKISHTA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
072-5376219
N.D.KUMUDUNI DHARSHIKA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
779283190
D.T.K.KOHOMBAN.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
713638615
A.N.MALLAWARACHCHI.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
773405088
U.L.P.N.PERERA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
711171676
W.W.I.PRIYADARSHANI.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
714406073
M.A.R.P.K.GUNATILAKA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
714290868
SARATH ANANDA.
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
718186921
A.G.ANURA.
විදුහල්පති
724470928
A.G.P.PUBUDU PRABATH
විදුහල්පති
716556955
T.T.PATHINAYAKA.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
702519962
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2399
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2573
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2500
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2255
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2257
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2129
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1965
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1902
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1765
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 12416
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 79 ලේඛණය