ආයතනයේ නම උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය උඩුගම
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම එන්.පී.ඒ.ඒ.පියසෝම මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 7
1 C 12
Type 2 22
Type 3 38
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 76
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 79
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2399
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2573
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2500
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2255
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2257
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2129
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1965
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1902
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1765
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්