ආයතනයේ නම ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය ඇල්පිටිය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම යු.කේ.තිලක් මනෝජ් පද්මලාල් මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 17
1AB 15
Type 2 27
Type 3 65
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 121
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 124
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3769
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3935
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4374
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4242
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3647
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3598
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3619
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3393
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3435
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3088
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1842
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1541

ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්