අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
අම්බලන්ගොඩ

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 12
1 C 14
Type 2 20
Type 3 37
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 78
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 83
 
Name With Initials
Position
Mobile No
S.P.CHANDRAWATHIE
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-6893412
P.A.MALAWARAARCHCHI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8352097
G.A.DILIP KUMARA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
077-9864784
N.N.WANNIARCHCHI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-6974328
N.N.WETHTHASINGHE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-7690579
E.G.T.P.PREMARATHNE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8038675
N.M.K.N.WEERASIRI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8235311
A.M.D.M.T.B.ABERATHNE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4723332
W.A.M.WASANA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-6164412
S.N.YATAGAMA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-6016643
P.A.I.C.ATHUKORALA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
077-3066938
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3490
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3700
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4107
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4037
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3981
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3890
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3781
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3714
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3625
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3512
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3271
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2226
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2059
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 19315
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 83 ලේඛණය