ආයතනයේ නම අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය අම්බලන්ගොඩ
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මිය
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 12
1 C 14
Type 2 20
Type 3 37
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 78
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 83
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3490
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3700
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4107
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4037
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3981
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3890
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3781
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3714
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3625
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3512
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3271
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2226
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2059

අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්