ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ගාල්ල

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 33
1 C 28
Type 2 43
Type 3 42
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 17
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 129
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 146
 
Name With Initials
Position
Mobile No
MR.W.W.M.SIRIWARDHANA
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8682151
MRS.P.V.A.A.DAMAYANTHI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
077-3229845
MRS.G.WIJEGUNASINGHE
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8674045
MRS.W.A.S.D.KALYANI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-5689941
MRS.W.V.C.J.DILRUKSHI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4498037
MRS.N.G.R.S.KARIYAWASAM
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8187478
MRS.J.B.N.MALALGODA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-3319401
MRS.P.S.PATHIRANA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8205122
MRS.W.V.C.SURANJI
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-9204486
MRS.N.U.PRIYANI DAAS
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8284596
MR.M.I.M.FAROOK
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-4400167
MRS.K.N.ASOKA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-1265421
MRS.F.JUMANA SATHIK
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-1377352
MRS.S.K.VIDANAPATHIRANA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-8605189
MRS.E.G.D.P.SIRISURIYA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-5341908
MRS.L.A.N.S.JAYASEKARA
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
071-3378240
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7135
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7658
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8028
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8135
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8162
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8282
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8311
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8072
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7727
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7537
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 6889
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5682
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5135
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 39118
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 146 ලේඛණය