ආයතනයේ නම ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය ගාල්ල
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම තිලක් වත්තුහේවා මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 33
1 C 28
Type 2 43
Type 3 42
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 17
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 129
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 146
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7135
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7658
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8028
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8135
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8162
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8282
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8311
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8072
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7727
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7537
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 6889
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5682
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5135

ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්