වලස්මුල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වලස්මුල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 5
1 C 12
Type 2 18
Type 3 14
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 46
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 49
 
Name With Initials
Position
Mobile No
වලස්මුල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1483
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1549
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1618
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1535
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1500
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1825
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1828
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1776
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1702
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1594
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1659
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1391
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1202
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7685

වලස්මුල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 49 ලේඛණය