ආයතනයේ නම කටුවන. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
කටුවන. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 13
Type 2 14
Type 3 12
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 41
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 42
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1362
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1369
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1495
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1378
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1371
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1180
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1124
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1069
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 972
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 976
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 863
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 564
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 391

කටුවන. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්