බෙලිඅත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බෙලිඅත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 11
Type 2 13
Type 3 15
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 41
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 43
 
Name With Initials
Position
Mobile No
බෙලිඅත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 861
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 889
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 939
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 911
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 962
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 976
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1024
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 905
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 895
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 831
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 874
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 860
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 711
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4562

බෙලිඅත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 43 ලේඛණය