ආයතනයේ නම තංගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තංගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 4
Type 2 21
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 38
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 40
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1336
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1369
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1422
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1384
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1466
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1242
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1213
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1197
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1113
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1074
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1089
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 645
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 529

තංගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්