ලුණුගම්වෙහෙර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ලුණුගම්වෙහෙර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
1 C 4
Type 2 8
Type 3 10
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23
 
Name With Initials
Position
Mobile No
ලුණුගම්වෙහෙර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 516
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 591
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 484
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 450
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 397
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 326
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 285
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 315
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 257
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 250
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 240
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2438

ලුණුගම්වෙහෙර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 23 ලේඛණය