කොටපොල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
කොටපොල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 5
Type 2 14
Type 3 4
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 22
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25
 
Name With Initials
Position
Mobile No
කොටපොල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1118
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1001
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1086
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1059
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1067
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1349
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1283
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1289
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1201
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1126
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 982
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 619
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 518
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5331

කොටපොල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 25 ලේඛණය