හක්මණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හක්මණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 5
Type 2 9
Type 3 9
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 26
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 26
 
Name With Initials
Position
Mobile No
හක්මණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 511
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 527
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 593
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 583
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 555
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 483
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 426
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 465
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 454
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 451
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 398
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 239
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 229
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2769

හක්මණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 26 ලේඛණය