ආයතනයේ නම මුලටියන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මුලටියන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 5
1AB 2
Type 2 11
Type 3 7
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 24
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 934
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 912
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 976
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 941
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 895
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 759
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 711
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 655
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 633
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 631
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 636
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 399
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 300

මුලටියන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්