වැලිපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වැලිපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 6
Type 2 6
Type 3 9
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23
 
Name With Initials
Position
Mobile No
වැලිපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 551
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 612
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 662
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 644
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 662
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 496
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 456
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 442
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 396
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 377
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 330
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 102
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 83
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3131

වැලිපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 23 ලේඛණය