අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 5
1 C 9
Type 2 9
Type 3 22
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 44
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 45
 
Name With Initials
Position
Mobile No
අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1333
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1372
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1406
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1457
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1501
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1299
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1253
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1231
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1135
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1103
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1046
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 551
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 462
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7069

අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 45 ලේඛණය