මාතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 13
1 C 11
Type 2 9
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 37
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 44
 
Name With Initials
Position
Mobile No
මාතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2538
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2650
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2831
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2899
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2855
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3470
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3413
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3486
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3410
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3143
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3048
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3228
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2861
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 13773

මාතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 44 ලේඛණය