බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 5
Type 2 3
Type 3 10
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 22
Name With Initials
Position
බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 726
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 766
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 800
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 798
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 864
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 785
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 800
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 776
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 711
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 755
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 677
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 329
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 310
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3954

බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 22 ලේඛණය

 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 850 396 46.59 599 433 72.29
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 885 431 48.70 724 496 68.51
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 1285 850 66.15 524 433 82.63
A - කලා විෂය ධාරාව 1757 1183 67.33 555 446 80.36
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 124 79 63.71 88 61 69.32
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 50 28 56.00 34 25 73.53
School Wise Analysis