බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 5
Type 2 3
Type 3 10
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 22
 
Name With Initials
Position
Mobile No
බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 726
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 766
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 800
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 798
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 864
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 785
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 800
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 776
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 711
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 755
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 677
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 329
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 310
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3954

බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 22 ලේඛණය