ආයතනයේ නම දිවිතුර වැලිවිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දිවිතුර වැලිවිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 3
1AB 1
Type 2 7
Type 3 4
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 15
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 15
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 442
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 483
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 443
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 491
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 482
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 394
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 381
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 375
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 319
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 314
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 273
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 151
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 70

දිවිතුර වැලිවිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්