හික්කඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හික්කඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 7
Type 2 8
Type 3 20
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 37
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 39
 
Name With Initials
Position
Mobile No
හික්කඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1224
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1326
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1403
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1406
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1393
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1151
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1099
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1135
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1079
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1037
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 942
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 369
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 319
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 6752

හික්කඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 39 ලේඛණය