අම්බලන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අම්බලන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 6
1 C 2
Type 2 4
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23
 
Name With Initials
Position
Mobile No
අම්බලන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1477
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1581
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1786
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1726
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1689
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1938
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1958
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1861
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1853
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1824
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1787
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1586
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1507
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8259

අම්බලන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 23 ලේඛණය