ආයතනයේ නම ගාල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ගාල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 6
1AB 15
Type 2 6
Type 3 3
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 9
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 30
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2796
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2951
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3024
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3157
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3249
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3678
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3668
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3484
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3443
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3389
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3140
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3434
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3216

ගාල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්